Przykładowy wniosek o ustanowienie opieki prawnej dla dziecka nieletniej Mamy

Założenie:
Mama ma lat 17, Tata ma lat 17, brat Mamy 28.
Brat Mamy wyraża chęć bycia opiekunem prawnym dziecka swojej siostry.

Imię, nazwisko, adres wnioskodawcy Poznań dnia 24 maja 2016 r.
Imię, nazwisko , adres i data ur.
matki i dziecka

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto
w Poznaniu
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań

Wniosek o ustanowienie opieki prawnej

Wnoszę o ustanowienie mnie opiekunem prawnym dla małoletniej / imię , nazwisko, adres i data ur. dziecka/ córki/syna mojej siostry / imię , nazwisko, adres, data urodzenia małol. matki/. Matka małoletniego dziecka jest osobą niepełnoletnią , ojcostwo dziecka nie zostało ustalone. Zachodzi potrzeba ustanowienia opieki prawnej do czasu uzyskania przez matkę pełnoletności i władzy rodzicielskiej.
Jestem bratem matki, osobą pełnoletnią, nie byłem karany za przestępstwa przeciwko rodzinie, ani ubezwłasnowolniony. Nie toczyły się co do mnie sprawy o ograniczenie , ani pozbawienie władzy rodzicielskiej. Zdaję sobie sprawę z obowiązków jakie będą na mnie ciążyły do czasu uzyskania przez matkę dziecka władzy rodzicielskiej. Wobec powyższego wnoszę jak we wniosku.

podpis wnioskodawcy

załączniki:
– 2 odpisy wniosku
– odpisy skrócone aktów ur. małol. dziecka i małol. matki