Alimenty, tak / władza rodzicielska, nie. Czy tak można gdy tata dziecka się nim nie interesuje?

Gdy dziecko urodziło się poza małżeństwem zasądzenie alimentów może nastąpić jedynie wraz z ustaleniem ojcostwa (art 143 kro).
W takiej sytuacji o ustalenie ojcostwa i alimenty może wystąpić małoletnia matka dziecka (o ile ukończyła 16 lat – art.453 1 kpc) lub opiekun prawny małoletniego dziecka po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego (którym jest sąd rodzinny, gdzie opiekun składa sprawozdania). Ponadto w tym pozwie może wystąpić również o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej i nie udzielanie kontaktów.
Jeśli sąd pozbawi go władzy będzie wpisany do aktu urodzenia dziecka jako ojciec, będzie na nim ciążył obowiązek alimentacyjny, ale nie będzie miał żadnych praw do decydowania w sprawach dziecka. W takiej sytuacji wszelkie uprawnienia rodzicielskie będą należały do opiekuna prawnego, a po uzyskaniu przez matkę pełnoletności – do niej. Jeśli postawa ojca dziecka zmieni się pozytywnie i będzie płacił alimenty, pojawi się możliwość zmiany orzeczenia sądu o władzy rodzicielskiej i ew. przyznaniu mu udziału w decydowaniu o sprawach dziecka.
W sprawie o ustalenie ojcostwa i alimenty należy uprawdopodobnić ojcostwo pozwanego przez wskazanie dowodów w postaci świadków, smsów, itp. potwierdzających, że rodzice w okresie poprzedzającym ciążę utrzymywali stosunki cielesne, byli para itp. Wraz z żądaniem alimentów można występować o zasądzenie zwrotu całości kosztów związanych z ciąża i porodem oraz części lub całości kosztów wyprawki. W pozwie należy określić orientacyjne koszty utrzymania dziecka, wypisać najważniejsze wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w skali miesiąca oraz wskazać środki utrzymania matki dziecka, czy np pozostaje na utrzymaniu rodziców., otrzymuje pomoc w postaci zasiłków itp i jeśli są znane wskazać źródła utrzymania pozwanego. Należy dołączyć przykładowe paragony obrazujące wydatki na żywność czy ubiór, ew zaśw. lekarskie jeśli dziecko wymaga wydatków zdrowotnych.
W przypadku żądania udziału w kosztach wyprawki należy je wyliczyć i dołączyć ew. paragony np. na zakup łóżeczka , wózka, itp…. wydatków związanych z przyjściem dziecka na świat.